Thov hu rov qab
  • Yog tias tso tseg ua ntej 60 hnub ntawm hnub tuaj txog: 25% ntawm tag nrho tus nqi ntawm qhov nyob twj ywm yuav raug them nyiaj ntxiv.
  • Yog tias muab tso tseg nyob rau hauv 30-60 hnub ntawm hnub tuaj txog: 40% ntawm tag nrho tus nqi ntawm qhov nyob twj ywm yuav raug them nyiaj ntxiv.
  • Yog tias muab tso tseg nyob rau hauv 21-30 hnub ntawm hnub tuaj txog: 50% ntawm tag nrho tus nqi ntawm qhov nyob twj ywm yuav raug them nyiaj ntxiv.
  • Yog tias muab tso tseg nyob rau hauv 07-21 hnub ntawm hnub tuaj txog: 75% ntawm tag nrho tus nqi ntawm qhov nyob twj ywm yuav raug them nyiaj ntxiv.
  • Yog tias muab tso tseg nyob rau hauv 07 hnub ntawm hnub tuaj txog: 100% ntawm tag nrho tus nqi ntawm qhov nyob twj ywm yuav raug them nyiaj ntxiv.
  • Thaum tsis muaj lossis tsis tuaj yeem ua ntej hnub tawm mus tsev: 100% ntawm tag nrho tus nqi ntawm qhov nyob twj ywm yuav raug them nyiaj ntxiv.