Thov hu rov qab

Kev Tseg Cai:

  • Cov Neeg Tsis Tuaj Tebchaws Asmeskas / Cov Neeg Tuaj Txawv Tebchaws tuaj yeem tsim Cov Ntawv Pov Hwm thiab siv VISA thaum lub sijhawm ntawm Tshawb Fawb.
  • Cov Neeg Qhab los nqa ib daim ntawv pov thawj ntawm daim npav xa duab los siv thaum lub sijhawm ntawm Tshawb Fawb.
  • Daim ntawv cog lus ntawm booking yog yuav tau txais daim ntawv 100% ua ntej them nyiaj thaum lub sijhawm ua tus reservation.